Bestellingen en betalingen

In principe worden alleen bestellingsaanvragen aanvaard vanaf 24 flessen/stuks, ongeacht het type product, tenzij expliciet anders bepaald door de verkoper, bijvoorbeeld bij tijdelijke promoties. Kleinere bestellingsaanvragen kunnen worden aanvaard, mits het dragen van de resp. leveringskosten door de klant.

De klant ontvangt in de regel een e-mailbevestiging van I Fiamminghi binnen de 48 uur na de bestellingsaanvraag.  Elke bestelling is slechts effectief van zodra ze door I Fiamminghi is bevestigd en mits de koper de overeenkomstige betaling uitvoert door overschrijving op de bankrekening van I Fiamminghi binnen de 7 dagen na ontvangst van deze bevestiging.

Onder meer omwille van het motief van de beschikbaarheid vervalt elke bevestigde bestelling bij het niet-respecteren van deze betalingstermijn. De koper dient desgewenst een nieuwe bestellingsaanvraag in te dienen. De verkoper behoudt zich ten allen tijde het recht voor bestellingen te weigeren zonder daarvoor verantwoording te hoeven afleggen.

 

Leveringen en termijnen

Van zodra I Fiamminghi de betaling heeft ontvangen, wordt de klant daarvan binnen de 48 uur op de hoogte gebracht per e-mail en telefonisch gecontacteerd door I Fiamminghi. Van deze termijn kunnen afwijkingen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer de klant niet bereikbaar blijkt, of door onvolledige of incorrecte contactgegevens.

De thuisbezorging kan op een ander adres als het facturatieadres, mits deze gegevens volledig en correct worden doorgegeven op het moment van de bestellingsaanvraag, maar worden alleen gerealiseerd op het grondgebied Vlaanderen en Brussel.

De leveringsdatum wordt voorgesteld door I Fiamminghi en valt in de regel binnen een termijn van 10 dagen na het effectieve contact. Deze datum kan hiervan afwijken mits beide partijen daarin overeenkomen.

I Fiamminghi probeert redelijkerwijs alle in de algemene voorwaarden geformuleerde termijnen te respecteren. In geen geval kan I Fiamminghi verantwoordelijk worden gesteld of heeft de klant het recht op schadevergoeding bij overschrijdingen of afwijkingen hiervan.

 

Leveringskosten en afhalingen

Tenzij om welke reden dan ook expliciet anders bepaald, geniet de klant vanaf 24 flessen/stuks kosteloze thuisbezorging, na telefonische afspraak.

Zo er toch wordt overeengekomen om een kleiner aantal stuks te leveren, worden de leveringskosten gedragen door de klant en vermeld op de bestellingsbevestiging en de factuur.  De standaard leveringskosten zijn de volgende:

- voor levering van minder dan 12 stuks: € 75,-
- voor levering van een aantal tussen 12 en 24 stuks: € 55,-

Gesteld dat na een geldige afspraak de klant (c.q. de persoon die door hem werd aangeduid, met een verschillend leveringsadres) de goederen om welke reden dan ook niet kan aannemen (bijvoorbeeld bij afwezigheid, foutief leveringsadres, etc.) dan zal de klant, alvorens een volgende leveringspoging wordt ondernomen, op de hoogte worden gesteld van de hiermee gepaard gaande leveringskosten en gehouden zijn eerst te voorzien in de betaling ervan alvorens een nieuwe telefonische afspraak hiervoor wordt gemaakt.

Bestelde goederen kunnen in de regel niet worden afgehaald; anderszins heeft afhaling geen invloed op de prijs.

 

Smaakgarantie en omruilingen

De klant geniet een smaakgarantie tot uiterlijk 3 maanden na de besteldatum. De leveringsdatum heeft geen invloed op deze termijn.

De smaakgarantie kan uitsluitend worden uitgeoefend door het bestellen van een minstens identieke hoeveelheid van een ander, of zelfs hetzelfde product (zo het nog bij I Fiamminghi in de verkoop en nog voldoende beschikbaar is), mits de klant zelf de leveringskosten draagt. Deze leveringskosten vervallen opnieuw van het moment dat er 24 stuks worden meegeleverd die niet in de plaats komen van de producten die onder de smaakgarantie worden omgeruild.

Vallen onder smaakgarantie uitsluitend de onbeschadigde goederen, in de ongeopende en originele verpakking (c.q. met onbeschadigd etiket), begeleid van de originele factuur van I Fiamminghi, waarop de besteldatum ter staving van de betroffen termijnen.  I Fiamminghi aanvaardt in geen geval geopende flessen, ook niet als het desgevallend gaat om wijnen met kurksmaak. Vermoedt de klant dat hem een gekurkt lot ter beschikking is gesteld, dan kan hij de resterende ongeopende flessen volgens de voormelde voorwaarden van smaakgarantie alsnog terugbezorgen.  Ook geschenkflessen aangeboden door I Fiamminghi vallen niet onder de smaakgarantie.

I Fiamminghi behoudt zich ten allen tijde het recht voor de teruggegeven producten niet terug te nemen ingeval het vermoeden van enig misbruik kan bestaan, zoals daar zijn het vermoeden dat de betroffen wijnen in de betroffen periode slecht zijn bewaard, zoals bijvb. rechtstaand, in te warme of te droge omstandigheden, of in een ruimte die te veel/frequent wordt verlicht of onderhevig is aan trillingen.

Aankopen worden niet terugbetaald.

Prijzen en beschikbaarheid

De vermelde prijzen zijn weergegeven inclusief BTW, maar steeds exclusief leveringskosten vanaf ons distributiecentrum in België.

Prijzen en eventuele promoties gelden alleen op het moment van publicatie op de website, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en zolang de voorraad strekt. I Fiamminghi stelt alles in het werk om voldoende voorraad van aangeboden producten aan te leggen en kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval de beschikbaarheid toch in het gedrang komt, bijvoorbeeld o.i.v. tijdelijke promoties, toevallige grote vraag om enigerlei reden, uitputting bij de producent, of stopzetting van de verkoop van een bepaald product door I Fiamminghi.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van deze website is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan I Fiamminghi. Het is verboden (geheel of gedeeltelijk) afbeeldingen in welke vorm dan ook te copiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I Fiamminghi. Elke inbreuk op intellectuele rechten van deze aard kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

 

Privacy en Aansprakelijkheid

I Fiamminghi garandeert dat uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld.

De inhoud van deze website (verkoopsvoorwaarden en links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. I Fiamminghi geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of de informatie erop.

 

Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze dienst en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Italiaans recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van de provincie Firenze bevoegd.